Казан МаркетКазан МаркетКазан МаркетКазан МаркетКазан Маркет

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kazan-tandoor.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Towar.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Sprzedawca – FinPro Andrii Mykhailovskyi, ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów, NIP: 7010638736, kontakt: e-mail: kazan.tandoor[@]gmail.com, telefon: +48 572 322 111
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie.
Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 
Umowa sprzedaży (Umowa) - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską lub operatora skrytek pocztowych (paczkomat).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronach Internetowych Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronach internetowych Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników sieci Internet z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strony internetowe Sklepu są responsywne i dynamicznie dopasowują się do każdej rozdzielczości ekranu.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania Sklepu  dostępnego pod adresem: www.kazan-tandoor.eu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Sklep prowadzony przez Sprzedawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży na Towar.

 

Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 

Informacje na stronach Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronach Sklepu. Cena oraz opis towaru towaru staja się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta.


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

 • dostęp do poczty elektronicznej;

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;

 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4 Tryb składania zamówienia

Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

 • poprzez dodanie go do koszyka;

 • poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu;

 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 572 322 111 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 20.00, oraz w sobotę w godzinach 9.00-20.00;

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: kazan.tandoor[@]gmail.com

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy Towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy Towaru oraz adresu e-mail Klienta i jego telefonu kontaktowego.

 

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Również tą drogą przekazywane są informacje o wysyłce towaru. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, Umowa uważana jest za zawartą.

 

Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu i zobowiązania zapłaty.
Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

Aby skorzystać z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: FinPro Andrii Mykhailovskyi, ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów, może to także zrobić drogą mailową na adres kazan.tandoor[@]gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, którego wzór znajdą Państwo na stronie Sklepu w dziale "Kontakt", jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy np. pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

 

Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwracaną w związku z odstąpieniem od Umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od Umowy.

 

Klient zobowiązany jest dostarczyć zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Towar w stanie kompletnym oraz zobowiązany jest należycie ten Towar zabezpieczyć we czasie transportu zwrotnego, tak aby Towar nie został uszkodzony. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedawcy za co Klient ponosi odpowiedzialność przysługuje Sprzedawcy prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

 

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.

 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 6 Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • przelew bankowy;

 • kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;

 • gotówką za pobraniem;

 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

 

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 Dni roboczych, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi pocztą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 

Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje Umowne prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 7 Dostawa

Zamówienia  są wysyłane  za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich na terenie całej Polski, Unii Europejskiej i na całym świecie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.

 

W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy ubezpieczoną przesyłką. Koszt dostawy zostanie wskazany w momencie składania Zamówienia, a jego wysokość jest zależna od ilości zakupionych Towarów.

 

W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

Koszt Dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.

 

W momencie przyjęcia/odbioru Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu przyjęcia/odbioru Towaru, Towar staje się własnością Klienta.

 

Maksymalny czas realizacji Dostawy to 7-14 dni roboczych.

 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 

Dostawa realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawca nie dostarcza paczek w weekendy i święta. Istnieje również możliwość odbioru osobistego z magazynu Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Przy odbiorze przesyłki kurierskiej Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. O ubytkach lub uszkodzeniach może w szczególności świadczyć mechaniczne uszkodzenia opakowania przesyłki. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że Towar jest uszkodzony. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


§ 8 Rękojmia

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

 

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej i przesłana na adres kazan.tandoor[@]gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.

 

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 9 Gwarancja

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

 

Gwarancja na Towar nie obejmuje zmian związanych z korozją, uszkodzeniami mechanicznymi oraz niewłaściwym użytkowaniem.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że dane pozyskiwane oraz gromadzone w wyniku procesu realizacji zamówień przetwarzane są w oparciu o zapisy "Polityki prywatności" Sklepu.

 

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem: http://www.kazan-tandoor.eu/polityka-prywatnosci-rodo/

 

§ 11 Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kazan.tandoor[@]gmail.com

 

Sprzedawca zastrzega, że umieszczone na stronach Sklepu zdjęcia Towarów mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu.

 

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§ 12 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w szczególności zdjęć i opisów Towarów publikowanych na stronach Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.