Kazan MarketKazan MarketKazan MarketKazan MarketKazan Market

RODO

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma FinPro Andrii Mykhailovskyi, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów, NIP 7010638736 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie sprzedawcą i usługodawcą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kazan-tandoor.eu (dalej "sklep internetowy").

 

II. Kontakt w sprawie przetwarzania danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: FinPro Andrii Mykhailovskyi, ul. Ogińskiego 20, 05-820 Piastów;

 • przez e-mail: kazan.tandoor [@] gmail.com.

 

III. Źródło pochodzenia i cel pozyskiwania danych osobowych

Zakres i rodzaj Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo nasz Sklep internetowy wyłącznie w celu uzyskania informacji czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług lub zamawiają Państwo nasze produkty.

 

W przypadku odwiedzania stron naszego Sklepu internetowego w celach informacyjnych nie trzeba podawać żadnych danych osobowych, one nie są wymagane. Ale w momencie odwiedzin serwis statystyczny, taki jak Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), zbiera dane, które automatycznie przekazuje Państwa przeglądarka internetowa, np: data i czas wyszukania jednej z naszych stron internetowych, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, używany system operacyjny, ostatnia odwiedzona strona, itp. Ale w każdym momencie można z tego zrezygnować, otwierając nasze strony w trybie anonimowym.

Uzyskane przez serwis Google Analytics ogólne dane możemy wykażystać do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

 

W przypadku odwiedzania stron naszego Sklepu internetowego w celach skorzystania z oferowanych przez nas usług lub w przypadku dokonania zakupów naszych produktów Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe. Podane w ten sposób dane są danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów potwierdzających zakup oraz w przypadku wysyłki do dostarczenia zakupionych produktów na podany przez Państwa adres dostawy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować złożonego zamówienia ani skontaktować się z Państwem w sprawie jego przebiegu.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora mogą też posłużyć do:

 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • obsługi reklamacji;

 • obsługi zapytań oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie zamówień;

 • realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

 

IV. Kontakt przez formularz lub drogą elektroniczną

Formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego został zaprojektowany tak, aby ułatwić z nami kontakt. W celach przetworzenia i przydzielenia Państwa zapytania potrzebujemy Państwa imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Pod koniec roku usuwamy zapytania wyłącznie o charakterze informacyjnym po przetworzeniu, tzn. takie, które nie zawierają żadnych treści, które należy zachować. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane na podstawie Państwa (domniemanej) zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przed umownych. W celu rozpatrzenia reklamacji naszych produktów potrzebujemy Państwa adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj i rodzaj produktu.

 

Mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w mailu są przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przedumownych.
Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą tradycyjną.

 

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności następujących praw:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (poprawiania w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne);

 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - w przypadku zrealizowania umowy lub jej rozwiązania);

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie, który nie uniemożliwi wykonania zawartej z Państwem umowy);

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Podmioty przetwarzające dane i odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji Państwa zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, usług hostingowych oraz usług księgowych, kurier, broker, czy podmiot obsługujący płatności itp.). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

 

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w systemie teleinformatycznym przez czas niezbędny do realizacji zamówienia złożonego w Sklepie internetowych oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją.

 

Usuwamy przetwarzane przez nas dane lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z Artykułami 17 i 18 RODO. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, usuwamy przechowywane dane, gdy tylko nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu. Dane są nadal przechowywane po tym, jak nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu, wyłącznie kiedy niniejsze jest wymagane dla innych i prawnie dopuszczalnych celów lub jeżeli dane muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest ograniczone, tzn. są one zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

 

VIII. Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich

Nasz Sklep internetowy może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Jeśli za pomocą łącza przejdą Państwo do jednego z tych serwisów internetowych, to zwracamy Państwa uwagę, że niniejsze oferty podlegają ich własnym politykom ochrony danych i że nie jesteśmy administratorem w zakresie niniejszego przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego Administratora.

 

IX. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakiem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę postępu rozwoju technologicznego.